Statūti

Grozījumi
2020.gada 7.decembrī/stājas spēkā 07.12.2020.
2020.gada 8.novembrī/stājas spēkā 08.11.2020.
Apstiprināti ar 2013.gada 29.aprīlī
Dibināšanas sapulcē

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir Biedrība “Latvijas mājmācības ģimeņu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 07.12.2020., stājās spēkā no 2020.gada 7.decmbra)

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt zinātnes, izglītības, kultūras un personas (indivīda) garīgo un fizisko vērtību attīstībupamatojoties uz kristīgās morāles principiem;
2.1.2. apvienot resursus gan fiziskos, gan garīgos, gan materiālos kvalitatīvas un profesionālasizglītības nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā;
2.1.3. dibināt izglītības iestādes pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vispārējās izglītības un arīaugstākās izglītības ieguvei;
2.1.4. dibināt citus likumā atļautos tiesību subjektus bērnu un pieaugušo garīgo, morālo un fiziskovērtību attīstībai.
2.1.5. attīstīt Latvijas bērnu potenciālu, viņu personību, kā arī pilnībā izkopt viņa talantus, garīgāsun fiziskās spējas;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.6. veicināt mājmācības (izglītība ģimenē) un tālmācības iespēju un juridiskā regulējumaattīstīšanu Latvijā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.7. veikt informācijas apkopošanu un pētījumus par mājmācību (izglītība ģimenē) un tālmācību,kā arī citām ar izglītību saistītām izglītība ieguves formām;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.8. veicināt cieņu un panākt juridisko regulējumu vecāku brīvībai sekmēt savu bērnu reliģisko untikumisko audzināšanu saskaņā ar savu pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.9. veicināt bērnu pamattiesības, ka izglītībai jābūt vērstai uz pilnīgu personības attīstību, un taijāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana;(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.10. veicināt izpratni, ka vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kāda veida izglītību un izglītībasieguves formu iegūs viņu bērni;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.1.11. veicināt un organizēt starp vecākiem savstarpējas pieredzes un aktuālās informācijasapmaiņu reģionos, kā arī sekmēt vecāku lomas nozīmīguma celšanu un aktualizēšanu sabiedrībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
2.2.1. vispārējās, profesionālās, interešu un augstākās izglītības programmu pilnveidošana izglītībasiestādēs un tās attīstības stratēģijas veidošana;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.2.2. sadarbības veidošana starp Latvijas Republikas un citu valstu izglītības iestādēm;
2.2.3. aizstāvēt izglītības iestāžu vecāku intereses izglītības jautājumos, attiecībās ar valsts unpašvaldību institūcijām;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.11.2020., stājās spēkā no 2020.gada 8.novembra)
2.2.4. informēt sabiedrību par izglītības jautājumiem, par bērnu un pieaugušo garīgo, morāles unfizisko vērtību iespējām;
2.2.5. konsolidēt izglītības iestādes un citas personas uz garīgo un morālo vērtību pamata;

2.3. Biedrības darbības metodes ir:
2.3.1. apspriežu, sapulču, konsultāciju un sanāksmju organizēšana un vadīšana;
2.3.2. metodisko un garīgo semināru un konferenču organizēšana un vadīšana;
2.3.3. pieaugušo un bērnu nometņu organizēšana;
2.3.4. kontaktu dibināšana un pieredzes apmaiņa, tai skaitā ar citu valstu izglītības iestādēm,sabiedriskām un reliģiskām organizācijām;
2.3.5. normatīvo aktu izvērtēšana jautājumos, kas skar personas garīgo un morālo vērtību sistēmu,izglītības iestāžu darbību, izglītības programmas, izglītības priekšmetus, standartus utml.;
2.3.6. priekšlikumu iesniegšana valsts un pašvaldību institūcijās izglītības sistēmas un izglītībasprogrammu pilnveidošanai;
2.3.7. deleģēt pārstāvjus valsts un pašvaldību veidotās institūcijās, kas skar izglītības sistēmasLatvijas Republikā.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska, kas atzīst un aizstāv kristīgās morālesprincipus un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formasrakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskatatuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanasbrīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņamvārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedrukopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš variesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.5.4. biedrs ir cēlis neslavu attiecībā pret Biedrību, tās biedriem, vadību un vērtībām, kuras aizstāvun pauž Biedrība;

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinotizslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās navšķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šālēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tāpieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūcijuprotokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.3. ar savu personīgo dzīvi apliecināt kristīgās morāles vērtības.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulēstruktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcētikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz marta mēneša otrajaisvētdienai.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa nemazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedramrakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtotabiedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu,ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiembiedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu irpieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kas ir biedrības biedri unkurus biedru sapulce ar balsu vairākumu ievēl uz trīs gadiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Ar valdes sapulces lēmumu var noteikt,ka atsevišķi valdes locekļi par konkrētu darbību veikšanu saņem atlīdzību.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedrusapulce uz diviem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Valdes loceklis
Andrejs Pisarevs

Saskaņots ar biedrības
“Latvijas mājmācību ģimenes asociācija”
biedru sapulces 2020.gada 7.decembra lēmumu.